ÁSZF

Az Ipso Jure Jogi Fordítóiroda Általános Szerződési Feltételei

1. Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya a Felek között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az ÁSZF vonatkozó rendelkezései helyébe a Felek megállapodása lép.

2. Az ÁSZF tárgya

Megrendelő és az Ipso Jure Jogi Fordítóiroda (a továbbiakban: Vállalkozó) megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Felek által megállapodott határidőre elvégzi a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szövegnek célnyelvre történő lefordítását.
Hiteles fordítás: A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. Ez alól a rendelkezés alól kivételt képeznek a Ctv. 12.§ (1) bekezdése szerinti cégkivonat, illetve a Ctv. 23/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt dokumentumtípusok, azaz a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok, illetve cégiratok (pl. társasági szerződés, alapszabály, taggyűlési jegyzőkönyv, aláírási címpéldány, egyéb céges nyilatkozatok, tagjegyzék stb., a továbbiakban együtt: cégiratok). Ezen cégiratokról a szakfordítói képesítéssel rendelkező fordítók, így Vállalkozó is jogosult hiteles fordítást készíteni. Amennyiben Megrendelő cégiratnak nem minősülő dokumentum hiteles fordítását rendeli meg Vállalkozótól, úgy Vállalkozó az általa elkészített fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával hitelesítteti, tehát fordítást és hitelesítési ügyintézést végez Megrendelő részére.

3. A megrendelés menete, a Vállalkozó teljesítése, a Felek együttműködése

3.1. Megrendelő a megrendelését és a fordítandó szöveget e-mailben, esetleg postai úton, futárral vagy személyesen, saját költségére juttatja el Vállalkozó részére, aki a megrendelés elfogadását e-mailben visszaigazolja a Megrendelő felé. A konkrét fordítás elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés a visszaigazolásban foglalt tartalommal, annak igazolt elküldésekor jön létre. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat, így különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés kockázata a Megrendelőt terheli. Amennyiben a fordítandó szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.
3.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ellenkező megállapodás hiányában a fordítást magyar anyanyelvű fordító végzi. Megrendelő köteles megjelölni, ha külön szakmai és/vagy nyelvi lektorálást is kér.
3.3. A Vállalkozó a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát nem köteles vizsgálni; az ilyen személy képviseleti jogának hiányára vagy annak túllépésére a Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását követően a vállalkozói díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat.
3.4. Amennyiben Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott vállalkozói díjakat nem fizette meg maradéktalanul, úgy Vállalkozó jogosult a további megrendeléseket a vállalkozói díj teljes megfizetéséig visszautasítani.
3.5. Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén Megrendelő egy szakmai kapcsolattartó személyt jelöl meg, akivel a Vállalkozó terminológiai egyeztetést folytathat. Amennyiben Megrendelő bizonyos kifejezések meghatározott módon történő fordításához ragaszkodik, úgy köteles az adott témában készült esetleges korábbi fordításokat, továbbá a rendelkezésére álló szakkifejezés- és szakszó-gyűjteményeket a Vállalkozó részére megküldeni. A fordítandó szövegben előforduló speciális terminológia Megrendelő igénye szerinti fordítására a Vállalkozó csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a speciális terminológia fordítását is a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
3.6. A Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.
3.7. Megrendelő köteles a Vállalkozó által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni.

4. A vállalkozói díj összege, díjtalan szolgáltatások, fizetési feltételek

4.1. A Vállalkozó részére fizetendő díj összegét a Vállalkozó által megküldött visszaigazolás tartalmazza.
4.2. A Vállalkozó nem számít fel díjat a célnyelvi szövegek számítógépes gépeléséért, ábrák és táblázatok nélküli egyszerűbb formázásért (bekezdésekre tördelés, kiemelés, dőlt betűs szövegrészek), a helyesírás ellenőrzéséért, korrektúrázásért, elektronikus formában történő továbbításért. Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit Megrendelő viseli.
4.3. Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.
4.4. A Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a vállalkozói díjat banki átutalással a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlára átutalni. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a Vállalkozónak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.
4.5. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követően a Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítésén kívüli okból eláll a szerződéstől, úgy köteles a Vállalkozó részére megfizetni a fordítás elvégzése érdekében a Vállalkozónál felmerült igazolt költségeket, valamint az elállás időpontjáig igazoltan már elvégzett fordítási munkáért járó vállalkozói díjat és a Vállalkozó esetleges további kárát.

5. Szavatosság, felelősség

5.1. Megrendelő szavatol azért, hogy a vállalkozás tárgyát képező tevékenységet minden korlátozástól mentesen jogosult Vállalkozótól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a Vállalkozóval szemben szerzői jogainak megsértése miatt vagy más okból igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól Vállalkozót mentesíti. Amennyiben Vállalkozó ellen peres eljárás indul, Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó oldalán perbe lép, és mindenben a Vállalkozó segítségére lesz.
5.2. Nehezen olvasható (kézírásos, vagy elmosódott), illetve értelmetlen dokumentumok fordításával kapcsolatban semmiféle szavatossági jog nem érvényesíthető a Vállalkozóval szemben.
5.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fordítandó és a lefordított szöveg e-mailen keresztül történő küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát és integritásának megőrzését. Az e-mailben történő továbbítás Megrendelő kockázatára történik, az ebből eredő károkért Vállalkozó nem felel.

6. Hibás teljesítés

6.1. Megrendelő a fordítás minőségével kapcsolatos bármely kifogást a lefordított szöveg átvételétől számított 8 naptári napon belül érvényesíthet Vállalkozóval szemben. Ez az időszak áll rendelkezésre az esetleges kárigények bejelentésére is.
6.2. Az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan megjelölni. A Vállalkozó a hiba kijavítására a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül köteles. Amennyiben a Felek e határidő tekintetében nem tudnak megállapodni vagy a hiányosságok megszüntetésére a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy a Vállalkozó mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben a Vállalkozó a megállapodott határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a Vállalkozó számláját teljes összegben tartozik megfizetni.
6.3. Ha a Vállalkozó a hibákat az egyeztetett határidőn belül nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, mely esetben az elkészült fordítást, ill. annak másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén (azaz ha az elkészült szövegben nem észlelhető értelemzavaró fordítási hiányosság) az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg.
6.4. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott vagy egyéb belső szakkifejezések) nem megfelelő fordítása nem tekinthető fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő a speciális terminológia fordítását a megrendeléssel egyidejűleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
6.5. Vállalkozó nem vállal felelősséget a forrásszöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákért. Megrendelő kizárólag a nyilvánvaló nyelvi és nyelvtani hibák esetén hivatkozhat hibás teljesítésre.

7. Kártérítés

A Megrendelő a fordítás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Vállalkozóval szemben, amennyiben a 6.2. pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az nem vezetett eredményre. A Vállalkozó esetleges késedelme vagy hibás teljesítése esetén a vállalkozási díj 50%-áig, de fordításonként maximum 50.000 Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a Megrendelő részére elvégzett munkára tekintettel a Megrendelőre referenciaként hivatkozzon.
8.2. A vállalkozás tárgyával kapcsolatos minden, esetleges szerzői jogi felelősség és kötelezettség a Megrendelőt terheli.
8.3. Vállalkozó köteles a vállalkozás teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot a teljesítést követően is megőrizni, továbbá a munkatársai és alvállalkozói tudomására jutott adatokat és információkat is bizalmasan kezelni.
8.4. A Megrendelő a Vállalkozó alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit a Vállalkozó megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésére. E személyeket a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF-ben szabályozott megrendelés szerint veheti igénybe munkavégzésre. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Vállalkozó irányában teljes kártérítési felelősség terheli, amelynek körében köteles megfizetni a Vállalkozó részére azt az összeget, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó részére a Vállalkozótól történő megrendelés esetén lett volna köteles megfizetni.
8.5. A Felek a közöttük létrejött vállalkozási jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Az egyeztetés sikertelensége esetére a Felek – a pertárgy értékétől függően - a Vállalkozó székhelye szerinti helyi ill. megyei bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

2017. szeptember 1.